ویژه ها
نمایش

برنج هاشمی درجه دو شکسته 10 کیلویی

قیمت: 90000 تومان

برنج حسن سرایی درجه یک 10 کیلویی

قیمت: 148000 تومان

برنج موسی طارم درجه یک 10 کیلویی

قیمت: 150000 تومان

برنج هاشمی درجه یک 10 کیلویی

قیمت: 145000 تومان

دمسیاه استخوانی درجه یک 10 کیلویی

قیمت: 146000 تومان

برنج صدری درجه یک 10 کیلویی

قیمت: 145000 تومان